بودنم دیگر دلیلی ندارد.. باید نباشم...‌ #دلم#میخواهد#غرق شوم#دور#برنگرد#نباشم#من #rainb0w#rainbow#text

Rainbow by rainb0w_world

Follow Rainbowgram on Twitter Facebook Google+